Masterclass Duurzaamheid en de Stad van de Toekomst

Wat zijn de duurzaamheidsopgaven voor de stad van de toekomst? Tijdens de masterclass ‘Groene steden, duurzame steden of gewoon steden’ staat die vraag centraal en komen niet alleen aspecten als een duurzame energievoorziening, klimaatadaptatief en natuurinclusief bouwen en de transitie van een lineaire naar een circulaire (bouw)economie aan de orde, maar ook sociale aspecten van duurzaamheid. 

NOVEMBER 2020 – Meer en meer is er ook in Nederland sprake van een steeds verdergaande verstedelijking. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) woont bijna driekwart van de Nederlanders al in de stad of in sub-urbane kernen in het ommeland. En net als in de rest van de wereld trekken ook in Nederland meer en meer mensen naar de stad.

Ofschoon in steden de milieuvervuiling afgelopen decennia sterk is verminderd en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid duidelijk is verbeterd, wordt door de verwachte groei de druk op de stad steeds groter. Mensen komen naar de stad om er onder meer te wonen en te werken. Dat stelt steden voor een aantal belangrijke uitdagingen voor de toekomst. Niet alleen sociaal en economisch, maar ook waar het de leefbaarheid en gezondheid en daarmee de duurzaamheid van de stad betreft.

Tijdens deze masterclass wordt verkend wat de grootste uitdagingen zijn waarvoor we staan in de stad en bespreken we de vraag of en onder welke voorwaarden een steeds verdergaande verstedelijking kan worden voorgezet en of dat het allemaal wel volhoudbaar is.

UvA Academy

Deze masterclass is oorspronkelijk ontwikkeld en wordt ook gegeven als onderdeel van een serie masterclasses over de Toekomst van de Stad zoals georganiseerd door de Amsterdam Advanced Graduate School van de Universiteit van Amsterdam (UvA Academy). Deze serie bestaat uit in totaal zes modules. 

NIEUW! Bijdragen aan de Masterclass Toekomst van de Stad worden gebundeld tot een binnenkort te verschijnen boek ‘De wereld van de stad: theorie, praktijk, toekomst’. Publicatie staat gepland in januari 2021 bij uitgeverij Berghauser Pont onder redactie van Gert-Jan Hospers en Piet Renooy.

Stratego Advies schreef hoofdstuk 8 over ‘de duurzame stad’ en ‘de volhoudbaarheid van verstedelijking’ (pag. 127 t.m. 144). Lees HIER de inleidende paragraaf van dat hoofdstuk. 

In company

Vanaf 2021 kan de masterclass over duurzaamheid en de toekomst van de stad ook worden gegeven worden als in company training of workshop. Beoogde doelgroepen daarbij zijn onder meer beleidsmakers, planologen, stedenbouwers en landschappers van Rijk, provincies en gemeenten.

Bovendien wordt gewerkt aan een aparte  serie masterclasses over De Duurzame Stad als uitbreiding en verdieping van wat nu nog één dagdeel beslaat. Dat gebeurt samen met experts op het gebied van o.a. energie, circulaire (bouw)economie, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, gezondheid en sociale duurzaamheid.

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met Bas van de Griendt:

Mail naar bas@stratego-advies.nu of bel met 06 – 22088422.