Ondersteuning CLB bij opstellen ESG-beleid

Stratego Advies is door Credit Linked Beheer (CLB) gevraagd te helpen bij het opstellen van haar ESG-beleid overeenkomstig de eisen die de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de AFM daar aan stellen.

Credit Linked Beheer structureert en beheert woningfondsen. Daarbij wordt nagenoeg alleen belegd in nieuwbouw, Nederlandse huurwoningen in de vrije sector en in het middensegment, waar het aanbod laag en de vraag hoog is. De woningen waarin CLB belegt zijn veelal groen verklaard. De ambitie verschilt per fonds. Ze varieert van 40% voor het Huurwoningen Nederland Fonds tot nagenoeg 100% voor het Ecowoningen Fonds en het Groenwoningen Fonds, waarmee voldaan wordt aan het zogeheten hoofdzakelijkheidsvereiste voor fiscale groenfondsen.

AFM

Credit Linked Beheer ontwikkelt producten en beheert fondsen die onder gereguleerd en doorlopend toezicht staan van de AFM. CLB beschikt daartoe over een door de AFM verleende vergunning. Dat brengt ook ten aanzien van duurzaamheid een aantal verplichtingen met zich mee:

  • CLB moet betrouwbare en toegankelijke informatie beschikbaar stellen over duurzaamheidsfactoren in de bedrijfsactiviteiten;
  • CLB moet duurzaamheidsaspecten betrekken in haar bedrijfsvoering, productontwikkeling, risicomanagement en investeringsbeslissingen en moet hierover transparant zijn.
  • Beleggers moeten worden goed geïnformeerd over duurzaamheidsfactoren, opdat zij een inschatting kunnen maken van of een belegging daadwerkelijk bijdraagt aan duurzaamheidsdoelen en er geen sprake is van greenwashing.

SFDR

Bovenstaande informatieplicht is ook vastgelegd in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR maakt deel uit van het Action Plan for Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie.

De AFM verwacht van actoren op de financiële markt, zoals CLB, dat zij voldoen aan deze eisen rondom duurzaamheidsinformatie. Deze informatie moet op verschillende manieren aan klanten worden gepresenteerd, waaronder precontractuele informatie, informatie op websites en informatie in periodieke verslagen. Bovendien moet deze duurzaamheidsinformatie up to date worden gehouden.

Level 1 en 2

De Europese Commissie heeft, in een brief aan de toezichthouders, aangegeven dat zij verwacht dat de financiële sector op hoofdlijnen voldoet aan de vereisten in de SFDR per de ingangsdatum van maart 2021 (level 1). De voorgestelde datum van inwerkingtreding van de technische standaarden (level 2) wás 1 januari 2022, maar is verplaatst naar 1 juli 2022.

Aan Stratego Advies is gevraagd te helpen bij het op orde maken van die technisceh standaarden als onderdeel van het zogeheten ESG-beleid (Environmental, Social & Governance) van Credit Linked Beheer, wat omschreven mag worden als maatschappelijk verantwoord en met impact beleggen.