SDG’s en de leefomgeving

1 mei 2021 is Stratego Advies een onderzoek gestart over duurzaamheid, SDG’s en de leefomgeving. Het onderzoek is een vervolg op ‘SDG’s en de Vastgoedsector‘ van 2019.  Eén van de belangrijkste aanbevelingen was toen om proberen te komen tot een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving. De uitkomsten van dit nieuwe vervolgonderzoek moeten daar aan bijdragen.

Voor gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers blijkt het nog helemaal niet gemakkelijk om de 17 SDG’s en bijbehorende 169 subdoelen te vertalen naar de Nederlandse situatie en de gebouwde omgeving. En dat terwijl er een belangrijke rol is weggelegd voor met name de gebouwde omgeving om de duurzaamheidsdoelen van SDG’s te realiseren.

Met het oog op een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving en om de SDG’s te implementen en operationaliseren bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling is daarom een selectie gemaakt van met name die subdoelen die relevant (kunnen) zijn voor de leefomgeving in bijvoorbeeld steden en in het bijzonder bij vastgoed- en gebieds-ontwikkeling. Dat zijn niet alleen onderwerpen die tot de fysieke leefomgeving behoren, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet die onderscheidt. Het betreft ook sociaaleconomische aspecten die voor bewoners van de stad de kwaliteit van de leefomgeving bepalen.

De geselecteerde (sub)doelen zijn vervolgens geclusterd tot 13 thema’s. Die thema’s zijn niet alleen van belang bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling, waarmee bijvoorbeeld corporaties, projectontwikkelaars en bouwers te maken hebben en waarin beleggers en pensioenfondsen investeren. Ze sluiten ook goed aan bij de terminologie van de Omgevingswet en het decentrale omgevingsbeleid, waaraan projecten door gemeenten worden getoetst.

NIEUWS!
Op 1 mei 2021 werden ruim 500 enquêtes uitgezet onder o.a. bestellers en ontvangers van de white paper ‘SDG’s en de vastgoedsector’, cursisten van de Leergang Projectontwikkeling van de NEPROM en cursisten van UvA Academy.
Op  1 juni 2021 zijn daarvan, in één maand tijd, 105 volledig ingevulde enquêtes retour ontvangen. Dat is een verdienstelijke respons van ca. 20%. Driekwart van de respondenten is werkzaam bij  een projectontwikkelaar of (ontwikkelende) bouwer (33%), vooral de gemeentelijke overheid (23%, waarvan 19% gemeente), of een ingenieurs-, advies- of architectenbureaus (17%).

In één maand tijd zijn 105 van de meer dan 500 uitgezette enquêtes retour ontvangen. Een verdienstelijke respons van ca. 20%.

Meer weten over of misschien zelfs meedoen aan dit onderzoek? Bel of mail naar Bas van de Griendt, tel. 06 22088422, e-mail bas@stratego-advies.nu

“We bouwen niet alleen duurzame steden, maar ook duurzame gemeenschappen.
Het is de combinatie van hardware en software