Bodemenergie en woningbouw

 

Sinds het verschijnen van het rapport ‘Groen licht voor bodemenergie’ (2009) van de Task Force WKO, zet Stratego Advies jaarlijks de bodemenergiegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op een rijtje, speciaal voor woningbouw. 

Die inzichten die dat oplevert zijn belangrijk o.a. met het oog op het Klimaatakkoord en in het bijzonder de sectortafel Gebouwde Omgeving. Voor bodemenergie immers is een grote rol weggelegd als duurzaam alternatief voor aardgas.

Sinds 1 juli 2018 is het voor nieuwbouwwoningen niet langer toegestaan om aan te sluiten op het aardgasnet. Dat betekent dat naar andere energievoorzieningen moet worden omgekeken.

Wanneer bijvoorbeeld geen warmtenet voorhanden is en er gekozen wordt voor een all electric concept, dan roept dat de vraag op wat de voorkeur heeft: een aan de (buiten)lucht of aan de bodem gerelateerde warmtepomp? En wanneer je kiest voor bodemenergie, kies je dan voor individuele bodemwarmtewisselaars of voor een collectief WKO-systeem?

Luchtwarmtepompen zijn weliswaar goedkoper, maar bodemenergie maakt het mogelijk een woning niet alleen duurzaam te verwarmen, maar ook te koelen. Dat is dus niet alleen goed voor het milieu, maar levert bovendien Bodem 2016 – Bodemenergie definitief op z’n retour nr 5 oktober 2016comfort op. 

  • Resultaten 2020 

Op 30 september 2020 is het CBS-rapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2019 verschenen. Daarin wordt het jongste overzicht gegeven van warmtepompen met gebruik van bodemwarmte.

Uit de gegevens over 2019 valt op te maken dat het aandeel bodemenergie sterk toegenomen is; niet alleen voor individuele bodemwarmtewisselaars, maar ook voor collectieve WKO-systemen.

In voorgaande jaren was dat wel anders, zo blijkt uit de resultaten voor 2018 en 2016.

  • Resultaten 2018 

Uit de gegevens van het CBS blijkt echter het aantal open WKO-systemen afgelopen jaren niet is toe- maar afgenomen, met maar liefst 98% sinds 2010. Bovendien is het aantal individuele gesloten bodemwarmtewisselaars, die een goed alternatief vormen voor WKO’s , voorbij gestreefd door veel minder duurzame maar wel veel goedkopere luchtwarmtepompen.

Hoe dat komt  wordt o.a. beschreven in de artikelen in ROmagazine en Bodem

Hoe je dat ombuigt komt bijvoorbeeld aan de orde in een opiniestuk wat gepubliceerd is op de website van het Lente-akkoord.

 

 

 

 

 

 

  • Resultaten 2016

De eerste signalen dat het met bodemenergie niet de goede kant op ging, stammen uit 2015. Dat had alles te maken met de in 2012 in alle hevigheid losgebarsten vastgoedcrisis.

Nauwelijks vijf jaar daarvoor was nog een gouden toekomst voorspeld voor
warmte- en koudeopslag (WKO). Niet alleen voor utiliteit (kantoren), waar het bijna een standaard techniek is, maar ook voor woningbouw.

Maar omdat door de crisis onvoldoende woningen werden verkocht en gebouwd om op geplande bodemenergiesystemen aan te sluiten, werden veel van deze systemen vervangen door individuele bodemwarmtewisselaars in plaats van collectieve WKO’s. En nog vaker voor veel goedkopere luchtwarmtepompen.

In het artikel Bodemenergie op z’n retour? in het vakblad Bodem (nr. 5 2016) werd voor het eerst tekst en uitleg gegeven over deze ontwikkelingen.