Commissie voor de milieu-effectrapportage

Bas van de Griendt verricht regelmatig onderzoeks- en advieswerk voor de Commissie m.e.r. Hij wordt daarbij meestal aangesteld als werkgroeplid om zijn expertise op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, energie, circulaire (bouw)economie, bodem en ondergrond.

Bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen die een oppervlakte hebben van 100 hectare of meer, die een aaneengesloten gebied en tenminste 2.000 woningen omvatten of een bedrijfsvloeroppervlak van minimaal 200.000 m2 is er sprake van een m.e.r. plicht. Een m.e.r. kan overigens ook vrijwillig worden opgestart, bijvoorbeeld wanneer plannen en besluiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben. Klik HIER voor meer informatie.

Milieu-effectrapportage

Een m.e.r. (de procedure) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voor dat er een besluit over is genomen. De initiatiefnemer beschrijft de verwachte gevolgen voor het milieu in een MER (het rapport). Zo kan de overheid die het besluit neemt de milieugevolgen betrekken bij haar afwegingen.

De Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het MER. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen.

Bas van de Griendt wordt daarbij regelmatig aangesteld als deskundige op het gebied van duurzaamheid o.a. als het gaat om energie, circulaire (bouw)economie, bodem en ondergrond.

Werkgroep Circulaire Economie

De door de overheid ingezette transitie van een lineaire naar een circulaire economie is er op gericht om efficiënt met grondstoffen en materialen om te gaan. En wel zodanig dat de waarde ervan blijft behouden en de milieu-impact wordt verkleind. Door te kijken naar circulariteit kunnen milieu-effecten worden verkleind of voorkomen, op korte en op lange termijn.

Daarbij is de verwachting dat komende jaren op zowel landelijk als lokaal er meer en meer beleid wordt gemaakt om de economie circulair te krijgen en daarmee de milieu-effecten van voorgenomen activiteiten te verkleinen. De verwachting is daarom ook dat circulariteit bij projecten een steeds grotere rol zal gaan spelen bij plan- en besluitvorming en daarmee dus ook bij milieu-effectrapportages.

Om die reden heeft de Commissie m.e.r. in het voorjaar van 2019 een ad hoc werkgroep in het leven geroepen die advies heeft uitgebracht over hoe hier mee om te gaan. Dat advies moet nog openbaar worden gemaakt. Klik HIER voor meer informatie.

2021:  Omgevingsvisie gemeente Leiden (3542)

De gemeente Leiden wil een Omgevingsvisie vaststellen. De visie beschrijft op hooflijnen de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en wat de gemeente daaraan wil doen. Voor de besluitvorming over de omgevingvisie is een omgevingseffectrapport (OERopgesteldDe gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over dit rapport. 

Het advies van de Commissie m.e.r. van 3 juni 2021 luidt kort samengevat dat het rapport heeft bijgedragen aan het aanscherpen van de ambities van de visie, maar “laat het OER beter aansluiten bij de omgevingsvisie wat betreft keuzes en detailniveau”. Zo kan het belangrijke aandachtspunten in beeld brengen en ondersteuning bieden bij de besluitvorming.

2020:  Beoordelingskader Circulaire Peiler Grebbedijk (3443)

Op 19 mei 2020 bracht de Commissie m.e.r. advies uit over de circulaire peiler van de gebiedsontwikkeling van de Grebbedijk. 

Aan de commissie was gevraagd hoe circulariteit bij de planuitwerkingsfase voor dijkversterking en bij gebiedsontwikkeling in het milieueffectrapport kan worden getoetst. Daartoe is door de provincies Gelderland en Utrecht, de gemeenten Wageningen en Rhenen, het waterschap Vallei en Veluwe, en Rijkswaterstaat een beoordelingskader opgesteld en uitgewerkt voor de Grebbedijk.

Het advies van de Commissie m.e.r. van 19 mei 2020 luidt kort samengevat dat ze ‘enthousiast over het beoordelingskader’ is. ‘Het is innovatief en kan helpen om bij dijkversterkingen en gebiedsontwikkelingen te toetsen welk ontwerp het meeste bijdraagt aan de circulariteitsdoelen’.  

2019:  Gebiedsontwikkeling Schinkelkwartier Amsterdam (3387)

Op 2 juli 2019 bracht de Commissie m.e.r. advies uit over de reikwijdte en het detailniveau van de milieu-effectrapportage voor de ontwikkeling van Schinkelkwartier in Amsterdam.

De gemeente Amsterdam wil het Schinkelkwartier in Zuid-West transformeren tot een stedelijk gemend gebied waar plek is voor wonen, werken en groen. Hoe het Schinkelkwartier er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Uitgangspunt is dat er over 20 jaar 11.000 staan en er 40.000 mensen werken.

Het advies van de Commissie m.e.r. van 2 juli 2019 luidt kort samengevat: ‘maak ambities concreet en specificeer per deelgebied’.  

2019:  Herontwikkeling Centrale Gelderland (ENGIE) Nijmegen (3418)

Op 19  november 2019 bracht de Commissie m.e.r. advies uit over de reikwijdte en het detailniveau van de milieu-effectrapportage voor de herontwikkeling van de voormalige Centrale Gelderland in Nijmegen.

Voortbouwend op de geschiedenis van het terrein willen de initiatiefnemers (eigenaar ENGIE en gemeente Nijmegen) het gebied herontwikkelen tot een groene hub die in het verlengde van het plan ‘De Groene Delta’ en aansluit op de energie- en waterinfrastructuur  die het gebied kenmerkt. Daartoe hebben de initiatiefnemers een gebiedsvisie opgesteld. 

Het advies van de Commissie m.e.r. van 19 november 2019 luidt kort samengevat: ‘maak duurzaamheidsambities concreet voor herinrichting Centrale Gelderland in Nijmegen’. 

2019:  Doorontwikkelen Merwe-Vierhavens Rotterdam (3426)

Op 24 december 2019 bracht de Commissie m.e.r. advies uit over de reikwijdte en het detailniveau van de milieu-effectrapportage voor Merwe-Vierhavens (M4H) in Rotterdam. De gemeente Rotterdam wil het gebied doorontwikkelen naar een gebied waar wonen en werken in hoge mate worden gemengd. Op dit moment is Merwe-Vierhavens een stedelijk gebied grenzend aan Rotterdam waar veel havenindustrie is.

Voor de doorontwikkeling naar een gemengd woon-werk gebied is het onder andere nodig dat de ontsluitingsstructuur van het gebied wordt aangepast. Voor dat de gemeenteraad van Rotterdam besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies van de Commissie m.e.r. van 24 december 2019 luidt kort samengevat: ‘probeer de ambities voor een duurzame gebiedsontwikkeling te concretiseren’. Op die manier wordt duidelijk of de ambities met het huidige plan worden gehaald of dat een alternatieve inrichtingen van het gebied nodig is.