Cursus ‘Omgaan met Bodemverontreiniging’

Achtergronden

Volgens het Landsdekkend Beeld Bodemverontreiniging van al weer een paar jaar geleden telt ons land enkele honderdduizenden potentieel verontreinigde terreinen. De omvang ervan kan variëren van een enkel perceel of slechts een deel ervan tot complete woonwijken en bedrijventerreinen. Daarnaast staan nog eens een paar honderdduizend onroerend goed objecten als vervuild aangetekend in het Kadaster. En dat aantal groeit nog steeds.

Doelgroep

De kans is daarom groot dat u als makelaar, taxateur of rentmeester in uw werk vroeg of laat te maken krijgt met bodemverontreiniging. Niet alleen bij de aan- en verkoop van onroerend goed, maar ook bij de taxatie ervan.  Speciaal voor deze doelgroep is de cursus ‘Omgaan met bodemverontreiniging bij taxaties en transacties’ samengesteld.

Inhoud en leervormen

Aan de hand van voor makelaars, taxateurs en rentmeesters herkenbare praktijkvoorbeelden, middels dia’s en video’s, en aan de hand van korte oefeningen, cases komen de navolgende aspecten aan de orde:

  • relevante milieutechnische en milieujuridische zaken, begrippen en definities
  • gevolgen van bodemverontreiniging bij aankoop/verkoop en verhuur van o.g.
  • gevolgen van bodemverontreiniging op de waarde van onroerend goed
  • omgaan met bodemverontreiniging bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling
  • bodemregelgeving in de nieuwe Omgevingswet

Kenmerkend daarbij is een hoge mate van interactie, waarbij deelnemers volop ruimte krijgen voor eigen inbrengen. Zo wordt gestreefd naar een zeer praktische invulling van de cursus.

Leerdoelen 

Na afloop van de cursus beschikt u over een aantal instrumenten waarmee het voor u mogelijk is om adequaat in te spelen op de bodemverontreinigingsproblematiek, zoals u daarmee in uw dagelijkse werk als makelaar, taxateur of rentmeester te maken kunt krijgen en die nodig zijn om:

  • bodemverontreiniging, onderzoek en sanering te kunnen beoordelen
  • te weten wat dat voor gevolgen heeft of kan hebben bij taxaties en transacties van vervuild o.g.

Studiemateriaal

Als studiemateriaal krijgen deelnemers bij aanvang van de cursus een reader uitgereikt met o.a.

  • Een hand out van de gebruikte sheets
  • Een aantal achtergrondartikelen met o.a. de behandelde cases
  • Het overzichtsartikel ‘Schade door bodemverontreiniging: een beschrijving van taxatiemethoden en technieken’

Meer informatie

Voor nadere informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Bas van de Griendt, door te mailen naar bas@stratego-advies.nu of bellen met 06 22088422