SDG’s en de leefomgeving

1 mei 2021 is Stratego Advies een onderzoek gestart over duurzaamheid, SDG’s en de leefomgeving. Het onderzoek is een vervolg op ‘SDG’s en de Vastgoedsector‘ van 2019.  Eén van de belangrijkste aanbevelingen was toen om proberen te komen tot een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving. De uitkomsten van dit nieuwe vervolgonderzoek moeten daar aan bijdragen.

Voor gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers blijkt het nog helemaal niet gemakkelijk om de 17 SDG’s en bijbehorende 169 subdoelen te vertalen naar de Nederlandse situatie en de gebouwde omgeving. En dat terwijl er een belangrijke rol is weggelegd voor met name de gebouwde omgeving om de duurzaamheidsdoelen van SDG’s te realiseren.

Met het oog op een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving en om de SDG’s te implementen en operationaliseren bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling is daarom een selectie gemaakt van met name die subdoelen die relevant (kunnen) zijn voor de leefomgeving in bijvoorbeeld steden en in het bijzonder bij vastgoed- en gebieds-ontwikkeling. Dat zijn niet alleen onderwerpen die tot de fysieke leefomgeving behoren, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet die onderscheidt. Het betreft ook sociaaleconomische aspecten die voor bewoners van de stad de kwaliteit van de leefomgeving bepalen.

De geselecteerde (sub)doelen zijn vervolgens geclusterd tot 13 thema’s. Die thema’s zijn niet alleen van belang bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling, waarmee bijvoorbeeld corporaties, projectontwikkelaars en bouwers te maken hebben en waarin beleggers en pensioenfondsen investeren. Ze sluiten ook goed aan bij de terminologie van de Omgevingswet en het decentrale omgevingsbeleid, waaraan projecten door gemeenten worden getoetst.

Respondenten

Op 1 mei 2021 werden ruim 500 enquêtes uitgezet onder o.a. bestellers en ontvangers van de white paper ‘SDG’s en de vastgoedsector’, cursisten van de Leergang Projectontwikkeling van de NEPROM en cursisten van UvA Academy. Na de zomer werden nog eens bijna 150 enquêtes uitgezet.
Alles bij elkaar werden 168  volledig ingevulde enquêtes retour ontvangen. Dat is een verdienstelijke respons van ca. 25%. Bijna één op de drie (31,5%) daarvan is werkzaam bij  een projectontwikkelaar of (ontwikkelende) bouwer, bijna één op de vier (23,8%) bij de overheid, waarvan één op de vijf (20%) bij een gemeente, één op de acht (12,5%) bij een woningcorporatie en één op de zes (16,7%) bij een ingenieurs-, advies- of architectenbureau.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van dit onderzoek worden beschreven in een artikel in ROmagazine, 01 | februari 2022 pp. 42 t.m. 44: Duurzaamheid van de gebouwde omgeving: meer dan energie en klimaat (preview).

Onderstaande figuur geeft de belangrijkste uitkomsten schematisch weer in een zogeheten ‘materialiteitsmatrix’. Daaruit blijkt o.a. dat een ‘goede milieukwaliteit’ omwille van een gezonde leefomgeving en een ‘gezonde en veilige inrichting van de leefomgeving’ net iets beter scoren dan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Gemeenten zijn daar meer uitgesproken in dan projectontwikkelaars en (ontwikkelende) bouwers; net als corporaties overigens, die nog meer aandacht lijken te hebben voor milieu, gezondheid en veiligheid. En dat geldt ook voor een ‘inclusieve woonomgeving’ en ‘voor iedereen toegankelijke voorzieningen’; een onderwerp dat bij architecten-, ingenieurs- en adviesbureaus veel lager scoort. Die hebben meer oog voor de energieopgaven, klimaatadaptatie, het vergroenen van de gebouwde omgeving, en circulair bouwen.

Meer weten over of misschien zelfs meedoen aan dit onderzoek? Bel of mail naar Bas van de Griendt, tel. 06 22088422, e-mail bas@stratego-advies.nu

“We bouwen niet alleen duurzame steden, maar ook duurzame gemeenschappen.
Het is de combinatie van hardware en software