Voormalig Kazerneterrein Crailo

Sinds 1 februari 2018 is Bas van de Griendt lid van de kwaliteitsteam voor Crailo, voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein op de grens van  de gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum. 

LAATSTE NIEUWS – Donderdag 19 december 2019 hebben de drie colleges van B&W van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren ingestemd met het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor buurtschap Crailo. De bedoeling is vervolgens om het plan begin maart 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de drie gemeenteraden.

In het hart van ’t Gooi ligt de voormalige legerplaats Crailo, een 40 ha groot gebied wat grenst aan de uitgestrekte heide tussen Hilversum en Bussum. Het ligt nu nog afgezonderd gelegen en is weinig toegankelijk. In de nabije toekomst  echter zal er worden gewoond én gewerkt, in nauwe samenhang met de natuur.

De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben gekozen voor een gezamenlijke ontwikkeling van het gebied. Door bij de ontwikkeling namelijk over de gemeentegrenzen heen te kijken kan een samenhangend en onderscheidend woon- en werkgebied worden gerealiseerd met een sterke eigen identiteit, waarbij de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap een belangrijke inspiratiebron vormen.

Duurzaamheid
Voor de herontwikkeling van Crailo is een ambitiedocument opgesteld. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. Niet alleen natuur en landschap, maar ook energie en materialen vormen daarbij belangrijke pijlers .

SVP architectuur en stedenbouw, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en bureau voor gebiedscommunicatie, verenigd in Team C, zijn aangesteld voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

Kwaliteitsteam
Aanvullend is een kwaliteitsteam samengesteld, bestaande uit stedenbouwkundige Ton Schaap en landschapskundige Marlies van Diest. Met het oog op duurzaamheid is daar dus Bas van de Griendt aan toegevoegd.

Het kwaliteitsteam fungeert als ambassadeurs voor de ontwikkeling van Crailo en heeft als taak o.a. de door de projectorganisatie en het ontwerpteam opgestelde plannen en producten te beoordelen en ze te toetsen aan de door de gemeenteraden vastgestelde ambities, zoals beschreven in het Ambitiedocument Crailo.

Klik HIER voor een korte impressie (filmpje) van het gebied.

Klik HIER voor meer informatie over Crailo, buurtschap in natuur.