Wat moet er straks allemaal in de MPG komen?

Stratego Advies is door RVO Nederland en in het kader van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie gevraagd advies uit te brengen over welke aspecten van circulariteit nog meer in het stelsel van de MKI en MPG moeten worden opgenomen om straks circulariteit van niet alleen woningbouw en utiliteit, maar ook GWW-werken meetbaar te maken. De MKI en MPG, zo is de bedoeling, moeten meer zijn dan het berekenen en verlagen van de milieudruk van bouwwerken. Het moet daadwerkelijk gaan over circulair bouwen . 

NOVEMBER 2020 – Als het gaat om de milieuprestaties van enerzijds woningen en utiliteitsgebouwen en anderzijds grond-, weg- en waterbouwkundige (GWW) werken zijn de MPG en MKI dé wettelijk aangewezen instrumenten.  Ze geven inzicht in wat de impact van deze bouwwerken op het milieu is. Door de wetgever en in het Rijksbeleid zijn ze aangewezen als dé instrumenten om de circulariteit voor de bouw te bepalen.

Dat betekent dat ze in de toekomst over meer moeten gaan dan alleen de gevolgen voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de losmaakbaarheid, de herbruikbaarheid en het hergebruik van materialen en hoe het waardebehoud of de waardecreatie te waarderen.

In het kader van het uitvoeringsprogramma van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie is Stratego Advies gevraagd hierover advies uit te brengen, over “hoe verschillende circulaire aspecten zo diep mogelijk in ‘het stelsel’ te laten landen”. Daarbij gaat het er om aan te geven welke aspecten noodzakelijk en haalbaar worden geacht om vóór 2023 toe te voegen aan het stelsel (en welke eventueel daarna).

In 2023 immers moet het zogeheten basiskamp voor de transitieagenda klaar zijn. Voor de MPG betekent het dat we dan moeten beschikken over een gemeenschappelijke taal en instrumenten om circulariteit te duiden en te meten. Belangrijk onderdeel daarvan is dat we dan een duidelijk beeld hebben van hoe verschillende circulaire aspecten in het stelsel geïntegreerd kunnen worden. Daarover gaat deze opdracht.